JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok

STK NONSTOP PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ po telefonickej objednávke
0949 330 376 - 0948 888 088


MILÍ ZÁKAZNÍCI, PRIPRAVILI SME PRE VÁS UPRAVENÉ OTVÁRACIE HODINY V TERMÍNOCH
PONDELOK, OD 06:00 DO 19:00
UTOROK – PIATOK, OD 06:00 DO 16:00
(MOŽNOSŤ OBJEDNANIA SA AJ MIMO PRACOVNÝCH HODÍN 0948 888 088)

Platná legislatíva: emisná kontrola

Hlavné zmeny v legislatíve, v platnosti od 1.1.2020.

Zmena lehoty na výkon EK administratívnej pri dovoze vozidla, opätovnom schváleni vozidla alebo zmene technického osvedčenia na osvedčenie o evidencií zo 7 dní na 14 dní.

Emisnou kontrolou sa preveruje aj zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda.

Vypúšťa sa zákaz pri emisnej kontrole opravovať a nastvavovať kontrolované vozidlo.

OÚ môže pri neriadení o podrobení vozidla emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt stanoviť aj čas a miesto vykonania emisnej kontroly.

V zmysle ustanovení zákona č. 106/2018 Z. z. je prevádzkovateľ vozidla okrem iného povinný:

 • udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom,
 • v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej,
 • zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou ustanovenou vyhláškou,
 • po vykonaní montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidlo, zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie určených testov alebo kontrol, ak takáto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy,
 • bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy (v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, o opätovnom schválení vozidla a o zmene technického osvedčenia na osvedčenie o evidencii), a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia do evidencie,
 • bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej ak počas platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla,
 • pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté,
 • pred začatím EK predložiť na EK doklady v rozsahu ustanovenom vyhláškou,
 • byť prítomný pri EK,
 • na výzvu Štátneho odborného dozoru bezplatne poskytnúť vozidlo na opakované vykonanie EK,
 • na vlastné náklady podrobiť vozidlo EK pravidelnej mimo lehôt ak o tom rozhodol príslušný OÚD,
 • na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly, ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

V zmysle ustanovení zákona č. 106/2018 Z. z. prevádzkovateľ vozidla nesmie prevádzkovať vozidlo, ktoré:

 • nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách,
 • sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
 • poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,
 • nie je prihlásené do evidencie vozidiel v SR, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
 • nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, alebo zvláštnym evidenčným číslom, ak takej povinnosti podlieha, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu,
 • nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,
 • nemá osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I alebo technické osvedčenie vozidla,
 • nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole,
 • nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii časti I a časti II alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,
 • je dočasne alebo trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách,
 • svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

Zdroj: www.seka.sk

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV