JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok

STK NONSTOP PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ po telefonickej objednávke
0949 330 376 - 0948 888 088


MILÍ ZÁKAZNÍCI, PRIPRAVILI SME PRE VÁS UPRAVENÉ OTVÁRACIE HODINY V TERMÍNOCH
PONDELOK, OD 06:00 DO 19:00
UTOROK – PIATOK, OD 06:00 DO 16:00
(MOŽNOSŤ OBJEDNANIA SA AJ MIMO PRACOVNÝCH HODÍN 0948 888 088)

Platná legislatíva: kontrola originality

Rozsah kontroly originality podľa dôvodu vykonania:


Kontrola originality základná sa vykonáva v rozsahu:

 • merania a nedeštruktívneho skúmania stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla,
 • porovnania údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch a v dostupných databázach,
 • kontroly a posúdenia stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality základnej,
 • porovnania údajov nachádzajúcich sa na vozidle a údajov uvedených v dokladoch vozidla s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,
 • overenia údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo odcudzenia dokladov vozidla alebo na účel, či sa na vozidle nepoužila tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom, po ktorom je vyhlásené pátranie.

Kontrola originality skrátená sa vykonáva v skrátenom rozsahu ako kontrola originality základná. Skrátený rozsah kontroly originality je v kontrole a posúdení stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie kontroly originality skrátenej.

Kontrola originality skrátená sa vykonáva v skrátenom rozsahu ako kontrola originality základná. Skrátený rozsah kontroly originality je v kontrole a posúdení stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie kontroly originality skrátenej.

Kontrola originality administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie kontroly originality administratívnej.

Kontrola originality evidenčná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie kontroly originality evidenčnej.

Kontrola originality opakovaná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri kontrole originality podľa odsekov 1 až 4, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

Prípady nevykonania kontroly originality:


Kontrola originality sa nevykoná, ak

 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
 • vozidlo má poruchu na plynovom zariadení,
 • niektorá súčasť technologického vybavenia pracoviska kontroly originality chýba, nefunguje alebo neplní predpísané podmienky,
 • nie sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých zariadení tvoriacich technologické vybavenie pracoviska kontroly originality určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť.

Zahraničné doklady potrebné pre prihlásenie JDV:


Jednotlivo dovezené vozidlá evidované v inom štáte:

Ak daná krajina dovozu vydáva osvedčenie o evidencii časť I. a časť II., predložené musia byť vždy obidve časti, a to vždy originál. Nepripúšťa sa akákoľvek overená kópia.

Doklady majú vždy označenie ako časť I. a časť II.
U starších typoch nemeckých dokladov je to Technický preukaz a Osvedčenie o evidencii. Pokiaľ tieto označenia nemajú považuje sa za dostatočnú aj jedna časť dokladu.
Výnimku tvorí Španielsko - predkladá sa osvedčenie o evidencii bez označenia dielov. Je však potrebné predložiť aj technickú kartu.
Ďalšiu výnimku tvorí Taliansko, kde novšie typy dokladov osvedčenia o evidencii majú označenie časť I., avšak časť II. sa nevydáva, nahrádza ho doklad s názvom list vlastníctva.

Pokiaľ sú doklady označené ako časť I. a časť II., je potrebné si vždy v danej krajine vyžiadať obidva diely, a to aj vtedy ak vozidlo nie je dovážené po vlastnej osi, vtedy ak sa vystavujú nové doklady z dôvodu vydania prevozných- dočasných EČ, vtedy ak jeden z dokladov bol zadržaný z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok prevádzky vozidla po verejných komunikáciách, atď....

Vždy je potrebné predložiť doklad o odhlásení vozidla z evidencie. Záznam o odhlásení býva vo väčšine prípadov vyznačený v osvedčení o evidencii vozidla. Pokiaľ nie je, musí byť predložený zvlášť doklad o odhlásení vozidla z evidencie, a to vždy originál, nepripúšťa sa akákoľvek overená kópia. Záznam o odhlásení vozidla nie je potrebné predložiť v prípade JDV z krajín:

 • Belgicko
 • Francúzsko
 • Dánsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Fínsko
 • Luxembursko
 • Poľsko
 • Írsko
 • Litva
 • Veľká Británia

Odhláška nie je potrebná v prípade JDV z členského štátu, ak majiteľ vozidla mení pobyt v rámci členských štátov, a teda vozidlo nepredáva len ho musí z dôvodu sťahovania preevidovať v inom členskom štáte.

Ďalšie potrebné informácie pre JDV sú v Metodickom pokyne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov a poverených technických služieb overovania vozidiel v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami.ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV