JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok

STK NONSTOP PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ po telefonickej objednávke
0949 330 376 - 0948 888 088


MILÍ ZÁKAZNÍCI, PRIPRAVILI SME PRE VÁS UPRAVENÉ OTVÁRACIE HODINY V TERMÍNOCH
PONDELOK, OD 07:00 DO 19:00
UTOROK – PIATOK, OD 7:00 DO 16:00

Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel

V zmysle § 21 ods. 1) Zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách okrem iného povinný.

V ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť:

 • vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona
 • motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona

Taktiež bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej.

 • ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla

V zmysle § 21 ods. 2) zákona prevádzkovateľ vozidla nesmie, okrem iného v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré:

 • nemá platné osvedčenie o technickej kontrole podľa § 52
 • nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole podľa § 70a

Lehoty technických kontrol pravidelných a emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení vozidla technickej alebo emisnej kontrole na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis (Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov).

Pokutu 66 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto okrem iného:

 • nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej, pokuta sa uloží za každé vozidlo
 • nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej, pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo(§ 107 ods. 1, zákona)

Pokutu 166 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto okrem iného:

 • nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej podľa § 50 ods. 1; pokuta sa uloží za každé vozidlo
 • nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej podľa § 68 ods. 1; pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo

V praxi to znamená, že ak jedno vozidlo nemá platnú technickú kontrolu a platnú emisnú kontrolu, tak za uloží pokuta 166 eur za nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej a taktiež pokuta 166 eur za nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej. Teda spolu súčet výšky pokút za jedno takéto vozidlo činí 332 eur.

Za porušenie uvedených povinností týkajúcich sa technickej kontroly pravidelnej, technickej kontroly administratívnej a emisnej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly administratívnej uloží príslušník Policajného zboru v blokovom konaní na mieste pokutu do 60 eur (§ 22 ods. 1 písm. k, Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla časť I alebo časť II ak:

 • je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky
 • za uvedených podmienok zadržať tiež aj tabuľku s evidenčným číslom

V zmysle § 24 vozidlo, okrem iného musí byť vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia, ak:

 • je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. a) až k) a m) alebo § 21 ods. 3 písm. a) a b), (nepodrobeni esa v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej aleboadministratívnej, emisnej kontrole pravidelnej alebo administratívnej

Legislatíva súvisiaca s podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách:

 • Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor
 • Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MDPT SR č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla
 • Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
 • Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť STK a technických kontrol
 • Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť PEK a emisných kontrol
 • Metodické pokyny pre technické a emisné kontroly zverejňuje MDPT SR vo svojom rezortnom informačnom vestníku
 • Nariadenia vlády SR ohľadom konštrukcie vozidiel
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
site