#
Milí zákazníci, v dňoch 29.07.2024-09.08.2024 (vrátane) čerpáme celozávodnú dovolenku. Tešíme sa na Vás opäť 12.08.2024. Vaša STK JP Control

TECHNICKÁ KONTROLA


REZERVOVAŤ TERMÍN CEZ INTERNET

Vyberte si najvhodnejší termín


Vykonávame technické kontroly:

 • osobných a úžitkových vozidiel
 • nákladných vozidiel všetkých kategórií
 • traktorov, autobusov a iných stavebných a poľnohospodárskych strojov a vozidiel
 • motocyklov všetkých kategórií
 • prípojných vozidiel všetkých kategórií

Druhy technických kontrol:

PRAVIDELNÁ KONTROLA - v lehotách ustanovených zákonom č. 725/2004 Z.z., v rozsahu overenia identifikačných a evidenčných údajov, kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla z hľadiska plnenia stanovených podmienok.

ZVLÁŠTNA KONTROLA - vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy, v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (kontrola niektorej sústavy vozidla). Výsledok kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa.

OPAKOVANÁ KONTROLA - kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly. Táto kontrola sa musí vykonať do 30 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly, v opačnom prípade sa vykonáva kontrola v plnom rozsahu.

ADMINISTRATÍVNA KONTROLA - na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej TK. Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu TK - porovnaním identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v jeho dokladoch. Čas platnosti takejto kontroly je do doby platnosti pôvodnej TK.


Povinná výbava motorového vozidla

 • lekárnička, skontrolujte úplnosť a stav obsahu
 • náhradné koleso, klúč na skrutky/matice kolies, zdvihák, ak je
 • reflexná vesta
 • výstražný trojuholník

Aké doklady treba k technickej kontrole vozidla

 • Technický preukaz a Osvedčenie o evidencii vozidla - doklady vydané do 1.3.2005
 • Osvedčenie o evidencii vozidla - doklady vydané od 1.3.2005 do 1.6.2010
 • Osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II - doklady vydané od 1.6.2010
 • Potvrdenie o dezinfekcii, ak je vozidlo určené na prepravu infekčných materiálov, infikovaných pacientov.
 • pri opakovanej TK Protokol z predchádzajúcej TK

Ak boli doklady od vozidla zadržané, je potrebné predložiť potvrdenie o ich zadržaní a kópiu zadržaných dokladov.

BEZ PREDLOŽENIA UVEDENÝCH DOKLADOV NESMIE BYŤ VOZIDLO NA KONTROLU PRIJATÉ!

Čo sa kontroluje pri technickej kontrole vozidla

 • brzdová sústava
 • riadenie
 • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
 • rám a karoséria
 • osvetlenie a svetelná signalizácia
 • predpísaná a zvláštna výbava
 • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky
 • zaťaženie životného prostredia
 • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

PREDBEŽNOU KONTROLOU VOZIDLA V AUTOSERVISE SI ZABEZPEČÍTE ÚSPEŠNOSŤ VYKONÁVANEJ TECHNICKEJ KONTROLY!


Čo si na vozidle skontrolovať pred technickou kontrolou

 • stav rozvodového mechanizmu, interval výmeny
 • hladinu oleja, interval výmeny olejovej náplne, únik oleja
 • únik paliva a ostatných prevádzkových médií
 • stav a úroveň znečistenia vzduchového filtra
 • stav a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia
 • vonkajšie a vnútorné osvetlenie vozidla, funkčnosť kontrolných svetiel, signalizáciu porúch, funkčnosť znižovania sklonu predných svetlometov
 • brzdovú sústavu vozidla – stav, funkčnosť, účinnosť, súmernosť pôsobenia, teplotu varu brzdovej kvapaliny.
 • nápravy vozidla – vôle v čapoch, ložiskách, stav a funkciu tlmičov pruženia, geometriu riadenia, pneumatiky z pohľadu rozmerov, vhodnosti použitia a opotrebenia.
 • zasklenie vozidla

Vozidlo musí byť pristavené na kontrolu v riadnom technickom stave - §21, ods.1 zákona 725/2004 Z. z. Technický stav vozidla a motora musí umožniť kontrolu všetkých systémov a komponentov podľa platnej metodiky. Za poškodenie motora či vozidla spôsobené zlým technickým stavom, skrytou chybou alebo nekontrolovateľným správaním sa vozidla vykonávateľ kontroly nezodpovedá.

NASTAVENIE COOKIES, MÔŽEME ICH POUŽÍVAŤ?

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na zariadení používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto.
Niektoré cookies su potrebné a stránka bez nich nemôže správne fungovať. Okrem toho používame analitické cookies, na základe toho vieme zisťovať, ako funguje náša stránka a mohli sme ju vylepšovať.


Povoliť všetko
Odmietnuť